European Journal of Slovak – Ukrainian Crossborder Communication
Šéfredaktor (Editor-In_Chief):
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
Redakčná rada
prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD.
prof. Svetlana Pachomova
PhDr. Jana Radošinská, PhD.
Ing. Zuzana Bezáková, PhD.
Mgr. Vladimír Ovsenák, PhD.
Recenzenti:
prof. Ing. Slavomír Gálik, PhD.
doc. Ing. Aleš Hes, PhD.
PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
prof. Ing. Jaroslav Světlík, CSc.
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
prof. Svetlana Pachomova
Vydavateľ:
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Vychádza 2x ročne.
Archív:
European Journal of Slovak – Ukrainian Crossborder Communication                                 01/2017