V rámci projektu sa realizovali tieto aktivity:

  • vstupná konferencia,
  • dotazníkový prieskum, na ktorom sa podieľali študenti zapojených univerzít vo vybraných mestách oprávneného územia,
  • spracovanie výsledkov dotazníkového prieskumu – výsledky sa využijú pri spracovaní návrhov informačnej kampane,
  • fotografovanie a filmovanie v predmetných regiónoch,
  • analýza potenciálu prihraničných regiónov,
  • analýza súčasného stavu prihraničných regiónov.