Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie je hranica Slovenskej republiky s Ukrajinou východnou hranicou Európskej únie. Tým sa Košický a Prešovský samosprávny kraj stali prihraničnými regiónmi so Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny.

Zároveň sa vstupom Slovenska do Schengenského priestoru prerušili kontakty a spolupráca Slovenskej republiky a Ukrajiny vo všetkých oblastiach života. Malo to nepriaznivý dopad na ekonomiku, obojstrannú spoluprácu i vzájomný dialóg prihraničných regiónov oboch krajín. Dohodou Ukrajiny s Európskou úniou o partnerstve a spolupráci z roku 1998 sa postupne menili podmienky pre obnovu spolupráce, a preto Slovenská republika ponúka svoje know-how Ukrajine pri príprave na transformačný proces Ukrajiny do európskych štruktúr.

Informačná tabuľa COPESU

Informačná tabuľa COPESU

 

Hlavný cieľ
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie cezhraničného toku informácií. Ide hlavne o zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce medzi Prešovským a Košickým samosprávnym krajom v rámci Slovenska a Zakarpatskou oblasťou zo strany Ukrajiny.

Špecifické ciele:

  1. Zvýšenie povedomia ukrajinských partnerov v oblastiach európskej politiky rozvoja, stratégie rozvoja regiónov, finančných rozvojových nástrojov,  zosúlaďovania ukrajinskej legislatívy a noriem so slovenskou legislatívou a normami na vytvorenie podmienok rozvoja  prihraničných   regiónov,  štátne politiky SR vo viacerých oblastiach,
  2. vzájomná výmena skúsenosti,
  3. vytvorenie komunikačných nástrojov: web stránky, newsletter, letáky a brožúry,
  4. zosieťovanie spolupracujúcich inštitúcií.

 

Zmluva