V utorok 19. januára 2016 sa vo Svidníku konala vstupná medzinárodná konferencia s názvom „Komunikáciou k prosperite Slovensko-Ukrajinského prihraničného regiónu“. Zúčastnili sa jej partneri projektu a inštitúcie verejnej správy z oprávneného územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a ďalší partneri projektu.

Zástupcovia partnerov projektu zo slovenskej i ukrajinskej strany sa stretli v priestoroch Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Konferencie sa zúčastnila i tajomníčka veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva Rannveig Skofteland spolu s hlavnou radkyňou EEA a Nórskych grantov pani Soňou Sulíkovou.

Konferenciu otvoril Ing. Miron Mikita, riaditeľ RRA Svidník, ktorý privítal prítomných významných hostí. So svojim príhovorom vystúpil primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák, ktorý priblížil históriu i súčasnosť mesta Svidník a zdôraznil výhodu, ktorou je poloha mesta Svidník na ceste Via Carpatia a ocenil význam a očakávaný prínos projektu. Pani Rannveig Skofteland vo svojom vystúpení prezentovala nórsky finančný mechanizmus, vyzdvihla vzájomnú spoluprácu prihraničných regiónov a projekt, ktorý má napomôcť rozvoju regiónu a prihraničných oblastí prostredníctvom výmeny a šírenia skúseností expertov.

Dekanka Fakulty masmediálnej komunikácie, doc. PhDr. Dana Petranová, PhD. predstavila Fakultu masmediálnej komunikácie ako súčasť Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Ocenila možnosť FMK zúčastniť sa tohto projektu. Vyjadrila ochotu a odhodlanie ponúknuť kapacity a know-how a tiež elán a nadšenie spolupracovať so zaujímavými inštitúciami a ľuďmi. Poďakovala za možnosť zúčastniť sa projektu a napomôcť rozvoju ukrajinského regiónu.

Konferencie sa zúčastnil aj zástupca veľvyslanectva Ukrajiny na Slovensku Igor Krachkovskij (1. tajomník), ktorý zdôraznil nevyhnutnosť dialógu Ukrajiny a Slovenska, v zmysle zabezpečenia rozvoju regiónov. Ukrajina zameriava svoje úsilie na realizáciu rôznych projektov spolupráce, pričom finančná podpora týchto projektov umožňuje riešenie problémov dneška, s ktorými sa Ukrajina stretáva. Pozitívne hodnotil účasť študentov na projekte, ktorí majú byť jeho hybnou silou a zdrojom nových nápadov a riešení. Koordinátor projektu Dr. Rajčák, predstavil hlavné i špecifické ciele projektu, jeho štruktúru, ako aj priebeh a časovú následnosť jednotlivých aktivít.

Jedným z partnerov projektu je i Národná univerzita Užhorod. Konferencie sa zúčastnila zástupkyňa univerzity prof. Svetlana Pachomova. Vo svojom príspevku predstavila Národnú univerzitu v Užhorode, ktorá oslávi v októbri tohto roku 70. výročie svojej existencie. Ocenila možnosť spolupráce na projekte, ktorý má perspektívu napomôcť rozvoju ukrajinského regiónu. Miron Mikita, ako zástupca ďalšieho partnera zúčastneného na projekte vyzdvihol činnosť a doterajšie aktivity RRA Svidník. V diskusii ďalej vystúpili Ing. Pavol Dolhý, prezident Slovensko-ukrajinskej obchodnej komory a PhDr. Ondrej Srebala, CSc. V závere konferencie bolo podpísané Memorandum o spolupráci, ktoré podpísali zástupcovia Slovensko-ukrajinskej obchodnej komory so zástupcom ukrajinskej strany – Mikhailom Kolibabchukom.
Ukrajinský región mohli účastníci bližšie spoznať počas prehliadky expozície SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.