Plnenie čiastkových cieľov projektu pokračuje analýzou potenciálu cezhraničného regiónu, ktorá bola zameraná na zhodnotenie a porovnanie súčasného stavu a návrh stratégie rozvoja prihraničného regiónu – Prešovského a Košického samosprávneho kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny.

V rámci komplexnej analýzy potenciálu prihraničného regiónu sa realizovali i analýzy Košického samosprávneho kraja a Prešovského samosprávneho kraja a vybraných demografických charakteristík.

Informácie o realizovanej aktivite možno nájsť v menu Aktivity.