Slovensko-ukrajinská spolupráca je predmetom projektu Komunikáciou k prosperite regiónu, ktorý sa realizuje v rámci programu Cezhraničná spolupráca. Čiastkové výsledky tohto projektu odprezentovali jeho riešitelia na Medzinárodnej konferencii o strategickom riadení (MKSM). 

12. ročník konferencie, ktorú organizovala Katedra manažmentu Technickej fakulty v Bore, Univerzity v Belehrade, sa konal 28. – 30. mája 2016. Projekt Komunikáciou k prosperite regiónu sa spolufinancuje z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Uvádzame abstrakt a prehľad problematiky, ktorá bola obsahom prezentovaného vedeckého príspevku. Celý text v anglickom jazyku je k dispozícii na stiahnutie:

Abstrakt:

V regiónoch prezentovaných na politicko-administratívnej úrovni existujú rôzne kooperatívne väzby. Úroveň regionálneho rozvoja v prihraničnej oblasti je ovplyvnená politicko-administratívnymi obmedzeniami medzi susednými štátmi. Tieto prekážky môžu byť zmiernené tým, že vznikne sieť spolupráce na úrovni regionálnych hráčov na oboch stranách hranice. V príspevku sa zaoberáme slovensko-ukrajinským prihraničným regiónom. Ide o územie, v ktorom štátne hranice tvoria bariéru cezhraničnej spolupráce kvôli administratívne, legislatívne a politicky odlišnému prostrediu. V súčasnosti sa realizuje projekt Komunikáciou k prosperite regiónu, ktorý je zameraný na slovensko-ukrajinský prihraničný región a je podporený z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt je realizovaný na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s partnermi – Národná univerzita v Užhorode, Agentúra pre regionálny rozvoj vo Svidníku, Agentúra pre regionálny rozvoj v Rachove a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu. Výskumné aktivity spojené s hľadaním možností pre zlepšenie cezhraničnej spolupráce a riadenia cezhraničných aktivít sú tiež súčasťou projektu. Bola vykonaná analýza územia a prieskum cezhraničného územia. Výsledky regionálnych analýz a výskumu regionálnych aktérov boli použité pri vytvorení spoločnej stratégie pre riadenie cezhraničných aktivít. To potvrdzuje oprávnenosť predpokladu, že je žiaduce vytvoriť podmienky v slovensko-ukrajinskom cezhraničnom regióne pre zjednotenie regionálnych partnerov na oboch stranách hranice, za účelom lepšej komunikácie pri generovaní návrhov v rámci realizácie projektu s využitím potenciálu územia.

Ilustračné foto: Juanedc via Visual hunt / CC BY